Stronę odwiedzono:
9848 razy
od 24.11.2013r

 


Rocznica RP1944 w Kazimierzy Wielkiej

Kazimierza Wielka, 1-08-2017

Uroczystość upamiętniająca 73. rocznicę powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w Kazimierzy Wielkiej odbyła się w niedzielę dniu 30 lipca br. w Kazimierzy Wielkiej.
O godzinie 10.30 - odprawiona została msza Święta w kościele parafialnym Podwyższenia Świętego Krzyża, którą celebrował ksiądz proboszcz Janusz Mularz. We mszy uczestniczyła młodzież z Ukrainy, a kilka uczennic zaśpiewała piękne pieśni kościelne i polskie i Ukraińskie piosenki.

Po mszy natomiast złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1. Tym samym oddano cześć żołnierzom, którzy walczyli o wyzwolenie Ojczyzny. Na uroczystości obecny był starosta kazimierski Jan Nowak oraz trzyosobowa grupa z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Krakowa w osobach: Krystyna Dąbrowska - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Żołnierzy A.K. Kraków, Józefa Miszczyk - skarbnik, Ryszard Chećko - członek zarządu.

Przemówienie wprowadzające wygłosił prezes Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Józef Belski nawiązując do historii powstania Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Po przemówieniu kwiaty złożyli: starosta kazimierski Jan Nowak,
w imieniu burmistrza Kazimierzy Wielkiej Robert Płaszewski oraz w imieniu kazimierskiego Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK Andrzej Bienias - zastępca przewodniczącego z Kazimierzem Domagałą, w imieniu Związku Emerytów Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Podkowa z Czesławem Karbowniczkiem oraz trzy osobowa grupa z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Krakowa. W uroczystości uczestniczył sztandar SŻAK.

Przemawia Józef Belski - Prezes Koła SZAK (fot. Zdzisław Kuliś)

Starosta Jan Nowak przed złożeniem kwiatów, z prawej Józefa Miszczyk (fot. Zdzisław Kuliś)

Wiązankę kwiatów składa delegacja z Zarządu Głównego Stow. AK z Krakowa (fot. Zdzisław Kuliś)

Andrzej Bienias i Kazimierz Domagała (fot. Zdzisław Kuliś)

Tadeusz Podkowa i Czesław Karbowniczek (fot. Zdzisław Kuliś)

W tym miejscu wspomnę, że pięć lat temu napisałem patriotyczny wiersz pt. Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka dla uczczenia kolejnej rocznicy powstania w/w Rzeczpospolitej. Wiersz ten nawiązuje do historii i okoliczności jej powstania. Jest on jednym z nielicznych wspomnień napisanych wierszem opiewający bohaterską walkę Żołnierzy Armii Krajowej na naszym terenie i świadectwem powstania naszej MAŁEJ OJCZYZNY, tej Ojczyzny, której jestem miłośnikiem, co wyrażam w licznych wierszach, których pisanie jest moim zamiłowaniem. Wiersz w załączeniu.

Następnie delegacja w składzie 6 osób: Józef Belski, Andrzej Bienias, Robert Płaszewski, Kazimierz Domagała, Roma Sikorska i Zdzisław Kuliś pojechała do wsi Słonowice, aby tam na mogile znajdującej się wśród pól w otoczeniu czterech wiekowych drzew i figury Pana Jezusa Frasobliwego złożyć kwiaty. Poległym jest tam Kazimierz Basiura ps. Jeleń lat 22. Kapr. podch. 106 dyw. piech. AK. Poległ 6.I.1945 roku. Trochę później pojechała tam też trzy osobowa delegacja z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK z Krakowa, która również złożyła kwiaty. Na koniec spotkaliśmy się na skromnym poczęstunku, a po tym rozjechaliśmy się do domów.

Wiązankę kwiatów składa delegacja członków Koła Stowarzyszenia AK z Kazimierzy Wielkiej
na mogile Kazimierza Basiury w Słonowicach (fot. Zdzisław Kuliś)

Zdzisław Kuliś


Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka

Kiedy nastał lata miesiąc drugi
I kłosy zbóż prawie już dojrzały,
Trwał wojny kolejny rok długi,
Gdy wojska wroga zajęły kraj cały.

Dla miasta Kazimierzy Wielkiej
I wszystkich mieszkańców jego,
To rocznica akcji zwycięskiej,
Lipca dwudziestego siódmego.


Gdy Niemcy w popłochu uciekali,
Obawiając się ataku podziemia,
W szkole Ukraińcy pozostali,
Nie kryjąc swego uzbrojenia.


Trzeba było wroga wypędzić,
Tak by nie oddać strzału żadnego.
Przy tym swoich ludzi oszczędzić
I sierżant "Odwet" dokonał tego.


W tym dniu Kazimierza Wolną została,
Wraz z radościami i smutkami swymi.
To cukrowniana miejscowość mała,
Jeszcze jeden skrawek Polskiej Ziemi.


Zaczęły jawnie działać urzędy wojskowe
I instytucje administracji publicznej.
Na budynkach wywieszono flagi narodowe.
Uruchomiono punkty sprzedaży detalicznej.


Tutaj wolna Rzeczpospolita powstała
Kazimierską Stolicą Sił Powstańczych nazwana,
A, że najsilniejszy ośrodek dyspozycyjny miała,
Kazimiersko - Proszowicką Rzeczpospolitą została.


Zdzisław Kuliś, Donosy lipiec 2012

 


Rocznicowe i patriotyczne spotkanie...

Dnia 26 lipca br. w miejscowości Sielec Dwór, odbyła się rocznicowa impreza patriotyczna. Tego dnia 73 lata temu i w tej miejscowości miała miejsce bitwa partyzancka oddziałów Armii Krajowej "Sokoła" i "Gromu" oraz grupy PKB Boszczynek z niemiecką ekspedycją, zdążającą na pacyfikację do Działoszyc. Niemiecka ekspedycja została rozbita i zmuszona do odwrotu. W akcji tej zniszczono 1 samochód - buda i jeden zdobyto. Zdobyto również spore ilości broni (w tym broń maszynową) oraz duże ilości amunicji i granatów.

Proboszcz parafii Skalbmierz, ksiądz kanonik Marian Fatyga już siódmy rok z rzędu jest organizatorem tej imprezy - odprawił polową mszę świętą pod przydrożną kaplicą, która była w centrum tej opisywanej bitwy i wygłosił piękną homilię przypominającą patriotyczną postawę i poświęcenie ówczesnej młodzieży w dziele obrony ojczyzny, w czasie tej okrutnej wojny.

Uroczystość ta gromadzi miejscową ludność. Skalbmierz reprezentuje miejscowe gimnazjum z dyrektorem panem Piotrem Bińkowskim na czele. Młodzież tej szkoły od kilku już lat nosi sztandar placówki AK Skalbmierz, kryptonim "Skowronek".

Corocznie też bywa tu ze swym sztandarem AK "Kasztan" koło SZAK Kazimierza Wielka. Także
i w tym roku byliśmy obecni na tej uroczystości a prezes koła Józef Belski przypomniał historię tego wydarzenia.  

Józef Belski


71 rocznica powstania "Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej

Wzorem lat ubiegłych - Stowarzyszenie nasze uczciło 71 rocznicę powstania "Rzeczypospolitej Partyzanckiej"  na terenach byłego powiatu pińczowskiego i miechowskiego. W kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej odprawiona została Masza Święta w dniu 26 lipca 2015 roku o godzinie 10:30, w intentencji poległych, pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Polski Walczącej - Armii Krajowej. W tej mszy liczny udział wzieli członkowie naszego koła SŻAK i miejscowe społeczeństwo. Po mszy świętej złożono kwiaty pod tablicą, wmurowaną w budynek szkoły nr 1 w Kazimierzy Wielkiej.

Tego samego dnia,  tj. 26.07.2015r. o godzinie 18:00 w miejscowości Sielec Biskupi, przy kaplicy przydrożnej (drogi Kazimierza W. - Skalbmierz) odprawiona została polowa masza święta w 71. rocznicę walki oddziałów AK "Sokoła", "Gromu" i PKB z karną ekspedycją żandarmerii niemieckiej. Mszę celebrował proboszcz skalbmierski ks. kanonik Marian Fatyga i On też wygłosił piękne tematycznie, kazanie.

Józef Belski - Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w spoim wystąpieniu przypomniał między innymi ... "w nocy z 25 na 26 lipca 1944r. połączone siły partyzanckieoddziałów AK: ppor "Pazura" i ppor "Prądzyńskiego" rozbroiły podstępem silny posterunek żandarmerii i policji niemieckiej w działoszycach, zdobywając broń i amunicję. Wzięto do niewoli 30 żandarmów i policjantów.

Niemcy zaalarmowani akcją "Pazura" w Działoszycach, podjeli decyzję o spacyfikowaniu tego miasteczka. W tym celu skierowali tam I. Kompanię III Policyjneogo Batalionu Wartowniczego z Kazimierzy Wielkiej oraz 63. Zmotoryzowaną Kolumnę Żandarmerii z Buska. Obydwa oddziały niemieckie miały połączyć się w Skalbmierzu i razem wyruszyć na Działoszyce.

D-ca 120. PP AK kpt.  Romar Zawarczyński "Sewer" powiadomił o tym będące w pobliżu oddziały "Sokoła" i "Gromu" z krakowsiego Kedywu oraz PKB z Boszczynka i Topoli.

Oddziały te urządziły zasadzkę w rejonie Sielca Dwór przy drodze Kazimierza Wielka - Skalbmierz. Około godziny 14:30 nadjeżdżających Niemców samochdów - bud powitała partyzancka kanonada i rozpoczeła się walka wzdłuż drogi na odzcinku Sielec Dwór - Skalbmierz.

Po trzech godzinach walki, Karna Ekspedycja Żandarmerii Niemieckiej z Kazimierzy Wielkiej i Buska została zatrzymana i rozbita. Zabito 13 żandarmów, 9 wzięto do niewoli, zdobyto broń i amunicję, zdobyto 1 samochó ciężarowy, drugi spalono oraz zdobyto inny sprzęt wojskowy.

Pobici pod Sielcem żandarmii z Kazimierzy Wielkiej uciekli w nocy do Krakowa, zostawiając na miejscu pluton Ukraińców - 43 osoby - w budynku Szkoły Nr 1. Zastępca dowódcy kompanii "Kasztan" w Kazimierzy Wielkiej, sierż. "Odwet" (Marian Miklaszewski)  w umiejętnie przeprowadzonej akcji i przy pomocy oddziału dywersyjnego "Dominiki - Kasi" z dowódcą Marianem Pierzchałą - "Krzywda" - dokonał rozbrojenia tegoż plutonu ukraińskich żandarmów, zdobywając: 3 ckmy, 5 rkmów, 10 pm, 80 karabinów, 10 pistoletów krótkich, 200 granatów, 80 tys. sztuk różnej amunicji oraz wiele innego sprzętu wojskowego. Wziętych do niewoli ukrainców pod eskortą odesłano pociągiem wąskotorowym do Pińczowa, do d-cy. III Bat. 120 PP AK kpt. "Nemo" Józefa Dmowskiego.

Te trzy ostatnie akcje zbrojne oddziałów 120 PP AK w działoszycach, Sielcu Dwór i Kazimierzy Wielkiej wyrzóciły ostatecznie niemieckiego okupanta z terenu całego powiatu pińczowskiego i częściowo miechowskiego, nazwanego później "Kazimiersko - Proszowicką Rzeczypospolitą Partyzancką".

Uroczystość choć kameralna, była bogatą w treść i akcenty patryjotyczmne przy udziale mieszkańców Sielca Biskupiego i członków naszego koła z Kazimierzy Wielkiej oraz władz samorządowych ze Skalbmierza reprezentowanych przez Sekretarza UMiG Skalbmierz Pana Mirosława Magnesa, Kazimierzy Wielkiej - zastępcę burmistrza Pana Łukasza Maderaka oraz gości z Proszowic z burmistrzem Panem Grzegorzem Cichym, radnym Rafałem Chmielą i Henrykiem Pomykalskim - historykiem.

Osobne miejsce poświęcić należy osobie proboszcza Skalbmierza, ks. kanonikowi Marianowi Fatydze, który od chwili przybycia do Skalbmierza żywo interesuje się historią naszej Małej Ojczyzny. To On był inicjatorem organizowania uroczystości w Sielcu Biskupim (już po raz trzeci) i prawie z dnia na dzień stał się naszym Strażnikiem Pamięci. Serdeczne Bóg Zapłać! - Czcigodny Księże Kanoniku. Organizacja uroczystości w Sielcu na stałe weszła do naszego kalendarza imprez.

Na uroczystości w Sielcu Biskupim nie zabrakło sztandarów, były więc: sztandar Placóki AK "Skowronek" (Skalbmierz) i Kompanii AK "Kasztan" (Kazimierza Wielka). Dziękujemy pocztom sztandarowym - młodzieży Szkół z Odonowa i Skalbmierza oraz Dyrekcjom Tych Szkół za stałe zainteresowanie, kontakt z nami, Pani mgr Jolancie Mizio i Panu mgr. Piotrowi Binkowskiemu i opiekunowi Panu mgr. Kazimierzowi Skorupie. Dziękujemy również Sekretarzowi UMiG w Skalbmierzu, Panu Mirosławowi Magnesowi, za pomoc i zaangażowanie w tej uroczystości.

Józef Belski

 


Zebranie sprawozdawcze i spotkanie opłatkowe Koła SZAK

Dnia 3.01.2015r. odbyło się zebranie Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Kazimierzy Wielkiej.

Omówiono ostatni rok działalności Koła - podkreślono duże znaczenie minionego roku nazwanego Rokiem Rzeczypospolitej Partyzanckiej. Podsumowano zeszłoroczną działalność Koła w tym rozpoczętą inicjatywę budowy pomnika "Bohaterom Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej", udział w uroczystościach regionalnych i świętach państwowych.
Pożegnano minutą ciszy Tych, którzy odeszli...

Bardzo miłym akcentem spotkania była recytacja wiersza pt.:

"O LOSIE CZEGOŚ MNIE POKARAŁ"
autora Pana Zdzisława Kulisia z Donos,

który to wiersz dedykował Józefie Miszczyk zd. Pajączek, swojej koleżance ze szkolnych młodzieńczych lat, córce poległego w obronie Skalbmierza dnia 5 sierpnia 1944 roku Jej Ojca Józefa Pajączka ps. "Lemis", żołnierza AK.
A zaczynał się on tak:

O losie okrutny czegoś mnie pokarał?
Jeszcze w łonie matki zostałam sierotą.
I chociażby człowiek najbardziej się starał
Zwykłego kamienia nie zamieni w złoto.

[czytaj cały wiersz...]

Bezpośrednio po zebraniu odbył się uroczysty Opłatek Kombatancki, w którym wzieli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierzy Wielkiej Pan Adm Bodzioch, Burmistrz Proszowic Pan Grzegorz Cichy, Radny Powiatowy z Proszowic Pan Rafał Chmiela, Starostwo Powiatowe Kazimierzy Wielkiej reprezentował jego Sekretarz Pan Marek Krupa.
Udział wzieła również emerytowana Pani Dyrektor Jadwiga Zieleniewska z LO Kazimierza Wielka.
Specjalny gość opłatka, Ksiądz Dziekan Janusz Mularz otworzył duchową część spotkania modlitwą i pobłogosławił przygotowane opłatki, a potem złożył życzenia i rozpoczął łamanie się opłatkiem. Uczestnicy spotkania łamiąc sie opłatkiem składali sobie wzajemnie życzenia noworoczne.
W trakcie spożywania smacznego obiadu przygotowanego przez restaurację Bajka - życzenia noworoczne składali jeszcze: Burmistrz Kazimierzy Adam Bodzioch, Burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, wiceprezes Koła SZAK Adam Bienias oraz Prezes Koła Związku Żołnierzy WP płk. Tadeusz Podkowa.

Pan Prezes Koła Józef Belski złożył Wszystkim obecnym życzenia noworoczne i wziósł toast za spełnienie wszystkich planów Koła i życzeń indywidualnych każdego z osobna.
Całe zebranie przebiegało w przyjacielskiej atmosferze, nawiązano nowe koleżeńskie znajomości, przy stole poruszano wiele tematów między innymi sprawy związane z budową Pomnika.Szanowni Państwo,

Z okazji Nowego 2015 Roku, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu na codzień,
siły i wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w pracy, tylko słonecznych dni
oraz spełnienia marzeń
życzy wszystkim Członkom oraz Sympatykom Koła
ZarządNasza Rzeczpospolita na kartach historii

2014 rok to dla regionu kazimierskiego czas szczególny. Obchodzimy właśnie okrągłą 70. rocznicę utworzenia Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Jak chce historia, pierwszego skrawka Wolnej Polski na Ponidziu. (Czytaj więcej - relacja z Echo Kazimierskie 3.10.2014r.)


Kazimierza odbudowała chwałę Legionów

Obchodzimy 100-lecie Chrztu Bojowego 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich Główne uroczystości zorganoizowano w Czarkowach koło Nowego Korczyna. (Czytaj więcej - relacja z Echo Kazimierskie 3.10.2014r.)


1 Marca - Dzień Żołnierzy Wyklętych

Dla uczczenia Dnia Żołnierzy Wyklętych - formacji zbrojnych, powstałych bezpośrednio po działaniach II Wojny Światowej na ziemiach polskich do walki z narzuconym systemem państwowym i politycznym przez Związek Sowiecki naszemu krajowi,
odbyły się:

Dnia: 1.03.2014r.:
1. Odprawiona została w Kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Św. Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych w walce z komunistyczną władzą Polski Ludowej zamówiona przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej, którą odprawił Ks. Dziekan Janusz Mularz.

Dnia: 6.03.2014r.:
2. Zorganizowane prelekcje historyczne na powyższy temat w szkołach: LO Kazimierza Wielka i ZSZ Odonów oraz Bibliotece Publicznej w Kazimierzy Wielkiej - zorganizowane przez Koło Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Wielkiej.

Prelekcje przedstawił pracownik IPN Kielce, dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, historyk tego tematu, który to temat jest ciągle pogłębiany i co roku przynosi nowe informacje i odkrycia, wzbogacając wiedzę z tego przedmiotu.

Słuchaczami tych prelekcji w w/w. szkołach byli uczniowie, głównie klas starszych a w Bibliotece Publicznej - członkowie Koła SZAK oraz czytelnicy i inne osoby, zainteresowane tym tematem.

We wszystkich trzech miejscach zainteresowanie było duże. Ze strony uczestników zadawane były liczne pytania a w Bibliotece w Kazimierzy Wielkiej przerodziły się w szersze wypowiedzi i dyskusje ze strony przybyłych słuchaczy.

 


 

Odzszedł na wieczną wartę...


Mjr dr Stanisław Mzyk

Urodzony 5.01.1922r. w rodzinie chłopskiej w Lekszycach, gmina Kościelec (b. pow. Pińczów).
Po kampanii wrześniowej 1939r. wstępuje do polskiej organizacji zbrojnej - POZ "Racławice", placówka "KOS" (Kościelec) p. dow. ppor. "Woźnego" (Mieczysław Zawartka) - przemianowanej później w Armię Krajową. W jej szeregach młodzi chłopcy szkolą się wojskowo, ćwiczą walkę i działania sabotażowe, prowadzą małą dywersję.
Jako żołnierz AK Ś.P. Stanisław Mzyk, działa najpierw jako goniec, kolporter prasy podziemnej, niszczy akta kontyngentowe w gminach i zwalcza bandytyzm.
W niedługim czasie zostaje słuchaczem konspiracyjnego kursu podchorążych rejonu Kościelca, którego komendantem był przybyły na ten teren ppor. "Brzoza II" - Franciszek Kozłowski.
Cały okres okupacji niemieckiej wypełniony był nauką i walką.
Wśród wielu akcji, w miesiącu maju 1944, bierze udział w odbiorze zrzutu alianckiego na polach koło Dalechowic. Odebrano wówczas znaczną ilość brobi maszynowej i amunicji oraz 6-ciu "cichociemnych".
Po wojnie podejmuje studia medyczne. Po ich ukończeniu rozpoczyna pracę w Wojsku Polskim jako lekarz jednostki, później zaczyna pracę w Kazimierzy Wielkiej, pełniąc różne kierownicze funkcje. Pracuje tu ponad 40 lat dosłownie do ostatniego dnia swojego, jakże owocnego życia.
Zyskuje niekłamaną sympatię, uznanie i szacunek kazimierskiego społeczeństwa.
Był powszechnie lubianym i szanowanym członkiem naszego koła SZAK. Żywo interesował się naszymi codzennymi problemami, zwłaszcza budową pomnika Rzeczypospolitej Partyzanckiej
- był z nami w żywym i stałym kontakcie.
Całe życie mieszkał w Sieradzicach, gmina Kazimierza Wielka, prowadząc także gospodarstwo rolne.
Ś.P. Mjr Dr Stanisław Mzyk zmarł 5.02.2014 roku. Pogrzeb odbył się w rodzinnej parafii w Kościelcu.
Zmarłego pożegnał prezes koła Józef Belski, mówiąc miedzy innymi:
"Dziś żegnamy Cię Majorze Doktorze. Żegna Cię nasz sztandar. Odchodzisz na wieczną wartę. Niech dobry Bóg przyjmie Cię do swojej Chwały a nasza Polska Ziemia niechj Ci lekką będzie.
Odpoczywaj w pokoju."

 


 

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Koła

30.12.2013r. odbyło się Walne Zebranie Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK w Kazimierzy Wielkiej.

Omówiono 3-letni okres kadencji. Tematem wokół którego ogniskowała się działalność koła, była budowa pomnika "Bohaterom Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej",
udział w uroczystościach regionalnych i świętach państwowych oraz ogłoszenie roku:

2014 - ROKIEM  RZECZYPOSPOLITEJ  PARTYZANCKIEJ.

Wybrano nowy zarząd koła:

1. Prezes koła - Józef Belski
2. Wiceprezes - Andrzej Bienias
3. Wiceprezes - Tadeusz Łuszczyński
4. Sekretarz - Przemysław Podkowa
5. Skarbnik - Władysław Ryba
6. Członek - Agnieszka Styczeń

Koło liczy obecnie 32 członków, w tym 6 zwyczajnych (kombatantów)

Bezpośrednio po zebraniu odbył się uroczysty Opłatek Kombatancki, w którym wzieli udział Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Pan Tadeusz Knopek, oraz prywatni przedsiębiorcy: Janusz Nawrot i Adm Bodzioch. Dyrektorzy szkół: Pani Jadwiga Zieleniwska z LO Kazimierza Wielka i Piotr Bińkowski ZPO Skalbmierz oraz inni zaproszeni goście.
Miłym akcentem spotkania był udział Ks. kan. Jana Dudka, który oprócz opłatka obdarował każdego uczestnika tego spotkania tomikiem poezji swojego autorstwa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!


Plan
uroczystości i imprez na 70 lecie
"Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej"
w 2014 roku w powiecie Kazimierza Wielka

plan (wersja pdf)


Do mieszkańców Ziemi Kazimierskiej

Na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 1944 roku na naszej Ziemi Kazimierskiej miały miejsce ważne, nie tylko dla nas wydarzenia historyczne, wydarzenia bez precedensu w skali krajowej, w latach II wojny światowej.

Polskie podziemne siły zbrojne prowadziły bohaterską, uporczywą walkę partyzancką z niemieckim okupantem, który mimo ponoszonych klęsk na wszystkich frontach wojny, nadal z barbarzyńską zajadłością niszczył nasz naród. Doszło do gwałtownych walk i akcji zbrojnych w wielu rejonach Obwodu, w wyniku których rozbito lub rozbrojono posterunki żandarmerii i policji, jak: w Czarnocinie, Racławicach Święcicach, Koszycach, Nowym Brzesku, Nowym Korczynie, Działoszycach, Skalbmierzu i Kazimierzy Wielkiej. Oddziały partyzanckie zajęły posterunki niemieckie w Pińczowie, Bejscach i Proszowicach.

Powstała wolna od wroga enklawa na terenach byłych powiatów pińczowskiego i miechowskiego nazwana później Rzeczpospolitą Partyzancką, o pow. 1 tyś. km2.

Wydarzenia te nie miały do tej pory godnego upamiętnienia i uczczenia. Sporadyczne tablice pamiątkowe nie oddają właściwej miary tym faktom i ludziom jak: Józef Dąbkowski - faktyczny starosta konspiracyjny, Franciszek Palus, Marian Miklaszewski, Marian Pierzchała - twórcy i dowódcy kompanii AK "Kasztan", Roman Zawarczyński "Sewer" d-ca 120 pułku AK, Jan Pszczoła "Wojnar" zastępca d-cy pułku i komendant pow. BCh i wielu innych.
Z inicjatywy Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Kazimierzy Wielkiej, w porozumieniu i uzgodnieniu z władzami samorządowymi powiatu i gminy powołano Społeczny komitet Budowy Pomnika Bohaterów Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26.06.2012r. pomnik granitowy wysokości 10m usytuowany będzie na działce geodezyjnej nr 2604/7 położonej w centrum miasta. Pomnik ten będzie wyrazem nie tylko pamięci i hołdu dla partyzanckiego potu, krwi czy też ofiary życia. Będzie także miejscem spotkań, zadumy, modlitwy, inspiracji duchowej i twórczej w procesie edukacji i wychowania, patryjotycznego kształtowania postaw młodych Polaków.

Rok 2014 uchwałą Rady Powiatu Kazimierskiego ogłoszony został:

Rokiem Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej.

W składzie Komitetu Budowy jest szereg znakomitości z życia politycznego, świata nauki i kultury.
Patronat honorowy objął Marszałek Województwa - Adam Jarubas.
Budowa Pomnika finansowana będzie głównie ze składek społecznych, szacunkowy koszt ok. 200 tysięcy zł. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą i nadzieją o wsparcie tego patriotycznego przedsięwzięcia dobrowolnym datkiem na konto:

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kazimierzy Wielkiej,
ul. Partyzantów 4
28-500 Kazimierza Wielka

Numer konta:
PKO BP SA O/I Kazimierza Wielka nr: 92 1020 2645 0000 5702 0055 9104

z dopiskiem "Koło SŻAK - Pomnik".

Wierzymy głęboko, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i materialnym wsparciem, licząc na hojność naszego społeczeństwa.

Prezes Koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK   Przew. Społ. Kom. Budowy Pominika
Bohaterów Kazimiersko-Proszowickiej
Rzeczypospolitej Partyzanckiej
     
Józef Belski   Andrzej Bienias